music

Hesperos ou C.P.Cavafy, 
Companie "Les Hypocrites"
Mise en scène: Eleni Apostolopoulou, Alexandros Giannou, 2014

3 poemes
Griza 
Ithaki 
Typewriter 
Valse